หน้าแรก ข่าวสาร ที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว ฟรีสไตล์ ธุรกิจและร้านค้า
ที่เที่ยว

วังเจ้าเมืองพัทลุง (วังเก่า-วังใหม่) พัทลุงตั้งอยู่ใกล้กับวัดวัง เดิมเป็นที่ว่าราชการและเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งคือ วังเก่า สร้างในสมัยพระยาพัทลุง (น้อย จันทโรจนวงษ์) เป็นผู้ว่าราชการ ต่อมา วังได้ตกทอดมาจนถึงนางประไพ มุตามะระ บุตรีของหลวงศรีวรฉัตร ส่วนวังในสร้างเมื่อ พ.ศ. 2432 โดยพระยาอภัยบริรักษ์จักราวิชิตพิพิธภักดี (เนตร จันทโรจนวงษ์) บุตรชายของพระยาพัทลุงซึ่งเป็นผู้ว่าราชการ ปัจจุบันทายาทตระกูล "จันทโรจนวงษ์" ได้มอบวังนี้ให้เป็นสมบัติของชาติ โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2526

วังเจ้าเมืองอยู่ในเขตอำเภอเมืองที่หาได้ง่ายมาก พื้นที่ตรงบริเวณถนนอภัยบริรักษ์ซึ่งเป็นถนนสายหลักในเมืองพัทลุง ถ้ามาจากย่านการค้าตลาดในเมืองพัทลุงให้มุ่งหน้าไปทางตะวันออก (หาดแสนสุขลำปำ) วังเจ้าเมืองอยู่ทางด้านขวามือ ห่างจากวัดวังไม่มากสังเกตุง่ายๆ จากกำแพงที่ก่อด้วยอิฐแดงกับป้ายวังเจ้าเมืองพัทลุงที่เด่นมาก ทีแรกก็จินตนาการว่า น่าจะตั้งอยู่ในสถานที่ที่กว้างขวางมากๆ แต่ความจริงแล้วไม่ได้กว้างอย่างที่คิด แนวกำแพงที่ติดถนนอภัยบริรักษ์ ยาวไม่ถึง 100 เมตร ครับ ที่จอดรถอยู่ด้านในกำแพงนี้เลย ค่าเข้าชมคนไทยคนละ 20 บาท เท่านั้นเอง

วังเก่า เป็นสิ่งแรกที่เราเห็นตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ากำแพงมา ในพื้นที่ทั้งหมดของวังเจ้าเมืองพัทลุง ประกอบด้วยหมู่อาคาร 2 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกัน แล้วก็มีพื้นที่โดยรอบค่อนข้างกว้างขวาง อาคารหลังที่อยู่หน้าสุดเป็นไม้ เรียกว่าวังเก่า ส่วนด้านหลังลึกเข้าไป เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน เรียกว่าวังใหม่ มีประวัติความเป็นมาดังนี้

 ประวัติวังเจ้าเมืองพัทลุง รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน วังเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช 2531-2536 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2536 และเพื่อธำรงรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ยั่งยืนเป็นหลักฐานแสดงอารยธรรมของประเทศสืบไป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ทรงประกอบพิธีเปิดวังเจ้าเมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พุทธศักราช 2536

 วังเก่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งพระยาอภัยบริรักษ์ (น้อย จันทโรจวงศ์) ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองพัทลุง ระหว่างพุทธศักราช 2412 - 2431 สถานที่แห่งนี้จึงมีฐานะเป็นที่ว่าราชการเมืองพัทลุงเรื่อยมา จนกระทั่งพุทธศักราช 2431 พระอภัยบริรักษ์ กราบบังคมทูลลาออกจากราชการด้วยมีความชราภาพ และดวงตามืดมัวเนื่องจากโรคต้อกระจก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนขึ้นเป็นพระยาวรวุฒิไวยวัฒลุงควิสัยอิศรศักดิ์พิทักษ์ราชกิจนริศราชภักดีอภัยพิริยพาหะ จางวางเมืองพัทลุง พระยาวรวุฒิไวยฯ ยังคงพำนักอยู่ ณ วังแห่งนี้ต่อมา จนถึงแก่อนิจกรรมในพุทธศักราช 2446 วังแห่งนี้จึงเป็นมรดกตกทอดไปยังหลวงศรีวรวัตร (พิณ จันทโรจวงศ์) และทายาทตามลำดับ

 วังเก่ามีลักษณะเป็นเรือนไทยแฝดสามหลัง ยกใต้ถุนสูง จั่วขวางตะวัน เรือนหลังที่ 1 และ 2 ทำเป็นห้องนอน ด้านหน้าห้องนอนสร้างเป็นห้องโถงติดกัน ถัดออกไปเป็นชานขนาดเล็กต่อไปยังเรือนครัววัสดุก่อสร้างเป็นไม้ทั้งหมด วิธีการประกอบเรือนใช้ลูกสัก หรือลิ่มไม้เชื่อมยึดแทนตะปู

 หลังจากหมดการปกครองด้วยระบบเจ้าเมืองแล้ว วังเก่าก็อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม จนกระทั่งพุทธศักราช 2535 ทายาทของพระยาอภัยบริรักษ์ (น้อย จันทโรจวงศ์) ซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์วังเก่าและที่ดิน ได้แก่ นางประไพ มุตตามระ นางสาวผอบ นะมาตร์ และนายธรรมนูญ จันทโรจวงศ์ ได้โอนกรรมสิทธิ์วังเก่าและที่ดินทั้งหมด ให้แก่แผ่นดิน โดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ดูแล เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2535
วังใหม่ หลังจาเดินชมบนเรือนวังเก่าแล้ว ก็เดินทะลุมาด้านหลังของเรือนไม้ มีบันไดทางลงอีกทาง ก็จะเห็นวังใหม่อยู่เบื้องหน้า มีสนามหญ้ากั้นกลาง มีทางเดินที่สร้างเป็นคอนกรีตอย่างดี ไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดสวยงาม วังใหม่เป็นส่วนหนึ่งของวังเจ้าเมืองพัทลุง ซึ่งความจริงวังเจ้าเมืองพัทลุงก็หมายถึงทั้งวังเก่าและวังใหม่ แต่เป็นของเจ้าเมืองคนละรุ่นกัน วังใหม่เป็นของเจ้าเมืองซึ่งเป็นบุตรของเจ้าเมืองเจ้าของวังเก่า วังใหม่สร้างขึ้นภายหลังจากหลวงจักรานุชิต (เนตร จันทโรจวงศ์) บุตรชายของพระยาอภัยบริรักษ์ (น้อย จันทโรจวงศ์) ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากบิดาซึ่ง โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนขึ้นเป็นจางวาง ที่ปรึกษาราชการเมืองพัทลุง ในพุทธศักราช 2431 ในครั้งนั้นจึงมีการสร้างวังใหม่ขึ้นทางด้านหลังวังเก่าทางด้านทิศใต้ติดกับคลองลำปำ ชาวบ้านจึงเรียกวังใหม่นี้ว่า วังชายคลอง หรือวังใหม่ชายคลอง แต่ก็ไม่เป็นที่นิยมเรียกเท่าชื่อ วังใหม่

 วังใหม่เป็นกลุ่มเรือนไทย 5 หลัง ยกพื้นสูงล้อมรอบชานซึ่งอยู่ตรงกลาง เรือนทั้ง 5 หลังนี้ประกอบด้วยเรือนประธาน มีลักษณะเป็นเรือนแฝด ภายในมีห้องนอนหลายห้องใช้เป็นที่พักของพระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร จันทโรจวงศ์) พร้อมภรรยาเอกและบุตร ด้านหน้าห้องนอนเป็นห้องโถงใช้สำหรับเป็นสถานที่สำหรับเจ้าเมืองว่าราชการ ส่วนเรือนไทยอีก 1 หลัง เป็นเรือนขนาดเล็ก มีห้องนอนและระเบียงหน้าห้องเหมือนกันทุกหลัง ใช้เป็นที่อยู่ของอนุภรรยาและบุตรของเจ้าเมือง ส่วนเรือนหลังสุดท้ายเป็นเรือนครัว

 ในปี 2526 ทายาทของพระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร จันทโรจวงศ์) นำโดยนายวิเวก จันทโรจวงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบกรรมสิทธิ์วังใหม่พร้อมที่ดินให้แก่กรมศิลปากร โดยมีพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2526

อีกด้านหนึ่งของวังใหม่ ตอนนี้ผมก็ชมบริเวณรอบๆ ทั้งภายในและภายนอกของวังเก่า และวังใหม่ เรียบร้อยแล้วตอนนี้จะเดินออกไปที่ลานจอดรถด้านหน้า ก็เลยได้เห็นอีกมุมหนึ่งของวังใหม่ที่มีเรือนเรียงกันอยู่ 3 หลังเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เค้าไปทำอะไรกันที่ทะเลน้อย พัทลุง

"หลาดนัดใต้โหนด" ตลาดนัดบ้านๆของคนหัวใจสีเขียว พัทลุง

สถานีรถไฟพัทลุง สวยๆ

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างฯ จังหวัดพัทลุง

หลวงพ่อหมุน ยสโร วัดเขาแดงตะวันออก

วังเจ้าเมืองพัทลุง (วังเก่า-วังใหม่) พัทลุง

อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) ของชาวพัทลุง

ไปล่องแก่ง แช่น้ำให้ปลาตอด "แก่งน้ำหูแร่"

เที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พัทลุง ป่าพรุที่น่าศึกษา

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ จังหวัดพัทลุง


   
About Other Review Phatthalung
เกี่ยวกับเรา Facebook ร่วมกันรีวิวพัทลุงให้เป็นที่รู้จัก
โดยทำลิงค์กลับมายังเว็บไซต์ของเรา
แปะแบนเนอร์บนเว็บไซต์หรือเพจของคุณ
• ติดต่อเรา/ลงโฆษณา  
   
Copyright © 2015-2017 www.reviewphatthalung.com All rights reserved.